Obchodní podmínky

Obchodní podmínky prodejce www.vybaveni-firem.cz

 

1. Obecná pravidla

1.1. Tyto obchodní a dodací podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi prodejcem www.vybaveni-firem.cz (fyzická osoba: Renata Bedlovičová, Smrková 565/20, 736 01 Havířov – Šumbark) se sídlem v Havířově, IČ 73057908, zapsanou v živnostenském rejstříku, MěÚ Havířov (dále jen prodejce) a jejími zákazníky (dále jen „zákazník“). Tyto obchodní a dodací podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodejcem a zákazníkem, není-li stanoveno jinak.

1.2. Prodejce je oprávněn tyto obchodní a dodací podmínky v budoucnosti jednostranně měnit.

 

2. Obchodní nabídka
2.1. Obchodní nabídka  je určena pro všechny zákazníky
2.2. Všechny ceny nacházející se v nabídce jsou uvedeny včetně DPH
2.3. Prodejce může na základě individuální objednávky zákazníka připravit speciální nabídku
2.4. Konečná kupní cena za zboží je určena podle aktuální sazby této daně platné ke dni vystavení faktury
 

3. Objednávka

3.1. Objednávky musí obsahovat množství a druh objednávaného zboží vč. kódu objednaného zboží

3.2. Objednávky mohou být prodejci doručeny faxem, poštou, e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím internetu na webové stránce www.vybaveni-firem.cz

3.3. Prodejce potvrdí přijetí objednávky

 

4. Dodací podmínky

4.1. Prodejce zajišťuje bezplatný dovoz objednaného zboží nabízeného na www.vybaveni-firem.cz na území České republiky, pokud je hodnota objednávky vyšší než 1000,-Kč bez DPH (obvykle 1210,- Kč s DPH). U objednávek, které nedosahují této hodnoty, bude při fakturaci zboží účtován poplatek za dopravné a balné ve výši 150,-Kč bez DPH.

4.2. V případě zásilek do 40 kg řidič přepravní služby dodá zboží za 1. dveře kupujícího na udané dodací adrese. V případě těžkých (nad 40 kg) či velkoobjemových zásilek nebo zásilek vyžadujících použití zvláštního zařízení nebo spolupráce několika osob během vykládky, splní  Manutan svou povinnost zboží dodat tím, že zboží pouze vyloží z vozidla na místě dodání. Řidič přepravní služby dodá zboží na rampu kupujícího, popřípadě na chodník před domem apod. Manutan ani jím najatá přepravní služba standardně u těchto zásilek nezajišťuje donášku, stěhování do kanceláří, pater, sklepů, skladů apod. Má-li zásilka více než 500 kg nebo jeden kus více než 60 kg, je příjemce povinen poskytnout zaměstnanci přepravní služby přiměřenou pomoc při vykládce. V případě potřeby je možné sjednat vynášku do vyšších pater, vykládku větších zásilek apod. jako službu na čísle 00420 603 399 594 nebo na e-mailu: info@vybaveni-firem.cz

4.3. Obecné orientační dodací lhůty jsou uvedeny vždy u zboží na www.vybaveni-firem.cz V případě, že zákazník objedná zboží množství, které je vyšší než obvyklé, případně vyšší než celkové prodeje za předcházející rozhodné období, nebo půjde o produkt s výpadkem na straně dodavatele, prodejce může takové zboží dodat v jiné než obecné dodací lhůtě.

4.4. Prodejce dodává objednané zboží v pracovní dny v době od 8:00 –17:00 hod.

4.5. U objednávek zboží s obecnou dodací lhůtou 24 hod bude zboží zpravidla doručeno následující pracovní den

4.6. O termínu dodání informuje prodejce zákazníka telefonicky nebo emailem, stejně jako o případné změně termínu dodání.
4.7. Prodejce neodpovídá za nedodržení termínu dodávky, které nebylo způsobeno jeho úmyslným jednáním nebo bylo způsobeno tzv. vyšší mocí. Zákazník tedy bere na vědomí, že dodací lhůty jsou pouze orientační a prodejce v žádném případě neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé pozdním dodáním.

4.8. Zákazník je povinen při převzetí zboží potvrdit jeho převzetí na písemném dokladu. Neučiní-li tak, je prodejce je oprávněn odmítnout zboží zákazníkovi předat. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na zákazníka okamžikem převzetí

4.9. Dodávka zboží zákazníkovi může být rozdělena na dodávky částečné.

 

5. Fakturace dodávek

5.1. Prodejce vystaví zákazníkovi fakturu-daňový doklad.

5.2. Faktura bude doručena zákazníkovi se zbožím nebo bude odeslána poštou na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce.

5.3. Případné námitky proti obsahu dodacího listu nebo faktury je třeba uplatnit písemnou formou a specifikovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou týdnů od doručení. Pokud zákazník v uvedené lhůtě nepodá žádné námitky, platí obsah dodacích listů, respektive faktur, za potvrzený.

 

6. Platební podmínky

6.3. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet uvedený na faktuře nebo v hotovosti při předání zboží. Termín platby určuje smlouva a je uveden na faktuře. Nebude-li stanoveno jinak, je zákazník povinen uhradit kupní cenu nejpozději do 14dnů od převzetí zboží.

6.2. Prodejce si vyhrazuje právo požadovat po zákazníkovi zálohu nebo platbu předem.

6.3. V případě prodlení zákazníka s úhradou jakéhokoliv závazku vůči prodejci, je prodejce oprávněn požadovat zákonné úroky z prodlení.

6.4. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu prodejce.

6.5. Prodejce je oprávněn předat své pohledávky za zákazníkem k vymáhání třetí osobě.

 

7. Slevy

7.1. Prodejce může poskytovat zákazníkům slevy.
7.2. Výše poskytnuté slevy závisí na celkové hodnotě zákazníkem nakoupeného zboží, systematických nákupech a hodnotě objednávky.
7.3. V případě trvalé spolupráce jsou slevy určovány individuálně
7.4. Výše poskytnuté slevy je uvedena na faktuře.
7.5. V případě nákupu již zlevněného zboží se uplatňuje vždy pouze jedna ze slev a to ta vyšší tak, aby to bylo výhodné pro zákazníka.
 

8. Výhrada vlastnictví

8.1. Veškeré dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodejce. Zákazník je povinen zboží řádně skladovat a případně dostatečně pojistit na vlastní náklady pro případ požáru, poškození vodou nebo krádeže apod.

 

 

9. Záruka

9.1. Nad  rámec  zákonné  odpovědnosti  za  vady  zboží  upravené  příslušnými  právními předpisy poskytujeme zákazníkovi záruku za jakost na dodané zboží po dobu 10  let,  pokud  v popisu zboží není uvedena jiná záruční doba. Tato záruční doba se však nevztahuje na zboží se stanovenou expirační lhůtou (tzn. lhůtou použitelnosti). U zboží s uvedenou expirační lhůtou je záruka poskytována, jen do doby uplynutí této lhůty.

9.2. Záruka se nevztahuje na:

  • vady zboží způsobené činností nebo nečinností zákazníka nebo třetí osoby, poškození vzniklá porušením a používáním v rozporu s návodem k použití.
  • vady způsobené neodborným či nepřiměřeným zacházením zákazníka popř. třetí osoby
  • vady způsobené neodvratnou událostí (tj. např. živelnou událostí)
  • opotřebení vzniklé běžným užíváním výrobku

 

10. Reklamace, záruční opravy

10.1. Prodejce převezme reklamované zboží od zákazníka na vlastní náklady.

10.2. Prodejce provede opravu nebo výměnu oprávněně reklamovaného zboží nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace s tím, že v případě nutnosti obstarání nezbytných náhradních dílů od zahraničního výrobce se termín může prodloužit. 

10.3. Prodejce může zákazníkovi nabídnout místo opravy nebo výměny zboží slevu z ceny zboží.

10.4. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je zákazník povinen reklamovat písemně ihned. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí takové zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou nebo objednávkou. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník převezme, je nezbytné poškození popsat v písemném dokladu o převzetí zboží. Pokud tak neučiní, nemusí prodejce případnou pozdější reklamaci uznat.

10.5. Reklamaci je zákazník povinen učinit písemně a prokazatelně ji doručit prodejci poštou, faxem nebo e-mailem.

10.6. V případě neoprávněné reklamace je zákazník povinen uhradit prodejci náklady za převoz zboží a veškeré další náklady, které prodejce vynaložil v souvislosti s neoprávněnou reklamací, např. náklady na zpracování posudku apod.

10.7. Dodávky zboží pro tento obchod smluvně zajišťuje, za jejich správnost a za reklamace zodpovídá: Manutan s.r.o., Provozní 5493/5, Ostrava Třebovice 722 00,IČ: 25820702, DIČ: CZ25820702. Této společnosti také bude objednávka fyzicky přeposlána k vyřízení.

 

 

11. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

11.1. Zákazník -spotřebitel (tedy osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, tedy fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami) má právo od smlouvy písemně odstoupit a zboží vrátit do 14 dnů od převzetí zboží za předpokladu, že vrácené zboží bude v originálním obalu a bez známek používání nebo montáže včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem. Vrácení zboží může být provedeno osobním vrácením nebo doručením zboží na vlastní náklady zákazníka.  Zboží vrácené zákazníkem prostřednictvím dobírky nebude prodejcem převzato. Zboží je zákazník povinen zaslat prodejci spolu s průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s číslem faktury a číslem bankovního účtu. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Manutan právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

11.2. Zákazník může pro dopravu zboží zpět využít jeho služby zajištění zpětného svozu, a to za cenu 95,-Kč u zásilek do 40 kg, 400,-Kč u zásilek nad 40 kg. U zásilek nad 300 kg bude cena stanovena individuálně podle skutečného dopravného.  Aktuální cenu dopravy pro nejvyšší váhovou kategorii na e-mailu: info@vybaveni-firem.cz.

Za poplatek --prodlouží- prodejce lhůtu, ve které - může zákazník nebo spotřebitel bezplatně vrátit dodané zboží bez udání důvodu, ze zákonných 14 na 45 dnů. Zboží musí být v originálním obalu, nepoužité a nepoškozené, v takovém případě jej odvezeme na vlastní náklady. V případě zájmu o prodlouženou lhůtu pro vrácení zboží prosím uveďte tuto informaci v poli „Poznámka“ při odeslání objednávky.

11.3. Dle zákona nemůže koncový zákazník-spotřebitel odstoupit od smluv:

  • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

·         na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

  • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal.
  • Zákazník –spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že zboží bylo dodáno na základě zvláštní objednávky zákazníka, nebo se jedná o zboží, které není v katalogové nabídce anebo zboží objednané ve velkém množství.

11.4 Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě zcela zjevné tiskové chyby týkající se ceny nebo popisů výrobku v katalogu zboží.

 

 

12. Technická pomoc, montáž

12.1. V případě, že jednorázová objednávka bude obsahovat nejméně 10 položek zboží, které vyžaduje montáž, zajistí prodejce, buďto bezplatnou montáž tohoto zboží, nebo poskytne slevu 10% z ceny dodaného zboží s tím, že klient si zajistí montáž sám.

12.2. Prodejce poskytne zákazníkovi potřebné informace nebo technickou pomoc.

 

13. Ochrana údajů, souhlas s odesíláním reklamy

13.1. Zákazník souhlasí s tím, aby prodejce uchovával a zpracovával jeho osobní údaje pro vlastní potřebu, zejména marketing, průzkum trhu, pořízení databáze atp.

13.2. Zákazník souhlasí s odesíláním neobjednaných reklamních nabídek ze strany prodejce v jakékoliv podobě.

13.3. V případě, že zákazník bude chtít odvolat svůj souhlas s odesílání neobjednaných reklamních nabídek, má povinnost toto prodejce sdělit písemně.

 

14. Ostatní podmínky

14.1. Smluvní vztahy mezi prodejcem a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky, zejména obchodním zákoníkem. V případě kolize mezi těmito všeobecnými obchodními podmínkami a smlouvou, má přednost smlouva.

14.2. Zákazník a prodejce berou na vědomí, že pro projednání veškerých sporů vyplývající z kupních smluv uzavřených mezi zákazníkem a prodejcem bude místně příslušný soud podle sídla prodejce.

Pokud by některé zvýše uvedených ustanovení těchto obchodních a dodacích podmínek bylo neplatné nebo se neplatným stalo, nebude tím dotčena platnost zbývajících ustanovení.

 

27. února 2012, Havířov

Renata Bedlovičová

Výhody pro Vás:

1. DOPRAVA NAD 1000 Kč bez DPH ZDARMA! (pokud objednáte do 11:00 zboží skladem, bude dodáno už další den!)
2. ZÁRUKA 10 LET (na nespotřební části viz záruka)
3. DŮVĚRA: Možnost vrátit zboží, zajistit montáž a vynášku, vytvořit návrh regálů, nábytku i E-procurement, fakturace s DIČ.
4. JEŠTĚ NIŽŠÍ CENY! Oslovte nás a my prověříme možnost získání výrazné slevy na Vámi poptané zboží! Stačí krátký dotaz na info@vybaveni-firem.cz
5. Jsme specialisté na poptávky! Hledáte produkt a nemůžete ho nalézt? Potřebujete úpravu stávajícího a nevíte kdo ji provede? Zašlete nám popis, my najdeme za Vás.
6. Komplexní nabídka! Až 15 tisíc produktů! Většina z nich skladem s dodáním do 24 hodin k Vám.
7. Služby nejvyšší kvality Vám jsme schopni zajistit spoluprací s mezinárodní společností s více než čtyřicetiletou historií.

 

Objednáváte na SLOVENSKO? Objednejte standardně e-shopem a zašleme Vám přepočet i termíny.

COOKIES INFORMACE ZDE

TOP SLEVY
Rychlý kontakt na nás
  1. tel.           735 871 036
  2. e-mail     info@vybaveni-firem.cz
  3. chat:        v chatovacím okýnku